Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa - rewitalizacja i zagospodarowanie

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Kategoria: 
Infrastruktura
Lokalizacja: 
Centrum Konarzewa (działka ewid. 367/1 w obrębie Konarzewo)
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Paweł Jazy
E-mail: 
pawel_jazy@vp.pl
Telefon: 
695214993
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Rewitalizacja centrum Konarzewa w tzw. "dołach konarzewskich" obejmująca rozbudowę siłowni zewnętrznej, utworzenie promenady spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. Inwestycja ma na celu utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i poprawę estetyki centrum Konarzewa.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję, budowę promenady spacerowej wraz z elementami małej architektury i zielenią urządzoną oraz urządzenie i doposażenie siłowni zewnętrznej. Dopełnieniem projektu jest oświetlenie terenu w oparciu o lampy parkowe. Przewiduje się wykonanie promenady spacerowej - ciągu pieszego od skrzyżowania ulic Szkolnej i Kościelnej do istniejącego chodnika w dołach konarzewskich. Ciąg stanowiłby alternatywne dojście do obiektów zlokalizowanych w tym miejscu tj. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsce rekreacyjne z fontanną. Ciąg nie posiadałby barier architektonicznych w postaci schodów, co umożliwi wygodniejszy dostęp dla użytkowników poruszających się na wózkach inwalidzkich, rowerach oraz dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Długość tego ciągu pieszego to około 70 m, a powierzchnia do zabudowy kostką brukową wynosi około 180 m kw. Przy promenadzie spacerowej przewidziano zieleń urządzoną i ławki parkowe. W ramach projektu przewiduje się przebudowę dotychczasowego oświetlenia terenu i utworzenie pięciu punktów oświetleniowych w oparciu o lampy parkowe (dotychczas znajduje się tam tylko jeden słup oświetleniowy). Na placu istnieje skrzynka elektroenergetyczna. Inwestycja obejmuje również urządzenie i doposażenie siłowni zewnętrznej w cztery dodatkowe urządzenia. Dzięki realizacji projektu siłownia stanie się bardziej atrakcyjna dla użytkowników i bardziej estetycznie urządzona. Projekt ma na celu poprawę estetyki centrum Konarzewa. Wielu mieszkańców zwraca uwagę na konieczność zamaskowania mało estetycznych elementów tłoczni kanalizacyjnej zlokalizowanej w centrum Konarzewa oraz dodatkowe oświetlenie centrum. Oczekiwane społecznie jest również dodatkowe wejście na teren dołów. Dotychczasowe wejścia wykonane są z udziałem schodów, co ogranicza funkcjonalność tego terenu.
Dodatkowe informacje: 
Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację: plany, zdjęcia, wizualizacje itp. Dodatkową dokumentację można także przesłać na adres e-mail z wyraźnym wskazaniem, którego zadania i jakiego wnioskodawcy dotyczy. Dodatkowe informacje Inwestycja ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Konarzewa i gminy Dopiewo.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
76.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Budowa ciągów pieszych (promenada spacerowa) - 180 m kw.21.000 zł
Przełożenie istniejącego opłotowania (przy tłoczni kanalizacji sanitarnej) oraz zakup trzciny ozdobnej płotowej -21 mb2.000 zł
Urządzenia siłowni zewnętrznej - 4 sztuki22.000 zł
Ułożenie podłoża pod elementami siłowni zewnętrznej - 15 m kw.2.000 zł
Ławki parkowe - 4 szt.2.000 zł
Nasadzenia zieleni urządzonej (krzewy płożące, byliny wieloletnie, drzewa)2.000 zł
Oświetlenie z istniejącej skrzynki elektrycznej (projekt i wykonanie 5 punktów oświetleniowych z lamp parkowych)25.000 zł